Smart Volume Control
GOOGLE PLAY

Help Center » ZÁLOŽKA PROFILY

    Back
 

V každom profile môžete nastaviť nasledujúce:

 • Úroveň hlasitosti zariadenia a povolenie vibrácií
 • Zapnutie/vypnutie režimu Speed Volume
 • Preset režimu Speed Volume
 • Zapnúť režim Speed Volume pri štarte zariadenia
 • Zapnutie/vypnutie režimu slúchadiel
 • Zapnúť režim slúchadiel pri štarte zariadenia
 • Zapnúť, vypnúť alebo nemeniť stav Wifi
 • Zapnúť, vypnúť alebo nemeniť stav Bluetooth
 • Zapnúť, vypnúť alebo nemeniť stav mobilných dát
 • Zapnúť, vypnúť alebo nemeniť stav režimu V lietadle
 • Nastaviť zvonenie
 • Nastaviť jas obrazovky
 • Priradiť tag pre prepínanie profilov podľa udalostí v kalendári
 • Nastaviť presmerovanie hovorov
 • Nastaviť stlmenia alebo zvýšenia hlasitosti pre vybrané kontakty
 • Nastavenie melódie pre SMS a notifikácie
 • Povoliť/Zakázať zamykanie a uspávanie obrazovky telefónu
 • Upraviť názov profilu
 • Pridať nedávno použité telefónne čísla vo funkcii Stlmiť zvonenie pre/Povoliť zvonenie pre 
 • Zapnúť, vypnúť alebo nemeniť stav GPS
 • Zapnúť, vypnúť alebo nemeniť stav AP (hotspotu)
 • Upraviť názov profilu a jeho ikonu
 • Zvoliť aplikácie, ktoré sa majú pri prepnutí profilu spustiť

V každom profile môžete nastaviť ľubovoľné množstvo položiek k plánovaniu, ktoré profil vo vami zvolenom čase aktivuje.

Ďalej môžete v profile definovať GPS miesta. Je možné využiť už vami skôr pridané miesta, vytvoriť nové podľa vašej aktuálnej polohy, alebo manuálnym výberom miesta na mape. Vykonané zmeny sa uložia automaticky.

Ak je zapnutá funkcia GPS profily, budú sa profily prepínať podľa vašej aktuálnej polohy. Každá položka v plánovaní a GPS miesto obsahuje vypínač, ktorým je možné danú položku plánovania alebo miesta v profile aktivovať/deaktivovať.

V nastavení je možné zvoliť, či si želáte, aby sa vo funkcii GPS profilov použila na zistenie polohy zariadenia taktiež sieť. Táto voľba je užitočná v situácii, kedy ste napr. v budove pripojení k Wifi sieti (bez pripojenia na Wifi sieť je zameranie polohy podľa siete veľmi nepresné). Vyhľadanie podľa siete sa z toho dôvodu použije len v prípadoch, kedy momentálne nie je dostupný GPS signál.

Ak vyberiete profil Na ceste a zapnete jeho v základe pridané GPS miesto "Inde", bude profil aplikovaný v prípade, že sa nenachádzate na niektorom zo známych miest priradených iným profilom.

K profilu môžete priradiť tag čo je jednoznačná, unikátna značka profilu. Ak priradíte k profilu tag,
môžete ho potom vložiť do titulku alebo popisku událostí vo vašom kalendári (oddelené medzerami).
Na začiatku události sa potom vybraný profil automaticky aktivuje.
Tag môže pre presnejšiu identifikáciu aplikácií začínať krížikom (#). V kalendári je nutné zadať celý tag
tak, ako ste ho zadali v aplikácii a to vrátane medzier či iných znakov.

Predvolené nastavenie presmerovania hovorov by malo fungovať vo všetkých GSM sieťach na svete. Platí ale, že táto funkcia je závislá od vášho operátora, ktorý ju musí podporovať. Preto si najprv overte, či zvolený operátor presmerovanie ponúka a prípadne s akým obmedzením.

Môžete taktiež vybrať presmerovanie do hlasovej schránky. Funguje rovnako ako presmerovanie hovorov, len vám ponúkne výber operátora a vopred vyplní číslo hlasovej schránky. Ak nemáte hlasovú schránku aktivovanú operátorom, môže poslúžiť na blokovanie hovorov.

Pokiaľ máte pri profile nastavenú hlasitosť zvonenia na 0, môžete vybrať kontakty pre ktoré bude hlasitosť
pri zvonení alebo príchodu SMS automaticky zvýšena. Hodnotu pre zvýšenie hlasitosti
môžete určiť v nastaveniach aplikácie. Naopak, pokiaľ je hlasitosť zvonenia u profilu väčšia než 0
môžete vybrať kontakty pre ktoré bude hlasitosť pri zvonení alebo príchodu SMS automaticky stíšena.
V oboch prípadoch taktiež môžete nastaviť správanie vibrácií pre jednotlivé kontakty.

V pravom hornom rohu obrazovky sa nachádza tlačidlo, ktoré vás prenesie do obrazoviek Plánovania. Sú tu prehľadne zobrazené všetky položky plánovania, ktoré sú zoradené podľa dní v týždni, alebo miesta pre jednotlivé profily. Medzi miestami a plánovaním môžete ľubovoľne listovať. V nastavení potom môžete pre plánovanie zapnúť rozlišovanie párnych a nepárnych týždňov. Okrem prehľadu tu taktiež môžete pridávať, upravovať a mazať jednotlivé položky plánovania aj miesta. Ak máte zapnuté prepínanie profilov podľa udalostí v kalendári, zobrazí sa tu taktiež stránka pre prehľad a editáciu tagov profilov.

Vďaka limitáciám Androidu nemusí fungovať prepínanie mobilných dát, ak je pripojené Wifi alebo zapnutá funkcia Wifi hotspot.

Pokiaľ chcete koniec události použiť pre prepnutie do ďaľšieho profilu je nutné ukončiť počiatočný tag
kalendára "zavináčom" (@) a zadať zaňho ďalší koncový tag iného profilu (napr. "#normal@sleep").
 
Pokiaľ koncový tag za zavináčom nezadáte bude pre návrat použitý profil "-predvolený-". Ak chcete
na prepnutie profilu použiť akúkoľvek událosť (okrem tých označených tagmi), použite na pomenovanie
vybraného tagu hviezdičku (*).
U hviezdičky je možné určiť návratový profil rovnako ako u bežných tagov. Správanie pri skončení události
s hviezdičkou môžete zmeniť v nastaveniach aplikácie.
 
K profilu môžete pridať Bluetooth zariadenia alebo Wi-Fi siete, po ktorých pripojení dôjde k prepnutiu
profilu. Zariadenie alebo Wi-Fi siete je možné pridať ručne vyplnením požadovaných údajov, pridaním
už pridaných alebo zo zoznamu dostupných zariadení/sietí.
 
Profily je možné prepínať aj pomocou NFC tagov.
K tejto funkčnosti je nutné stiahnuť z Google Play potrebný plugin. Po jeho inštalácii sa Vám sprístupnia
prvky v záložkách Plánovanie a Profily. Na NFC tagy neni nutné nič zapisovať a je možné využiť už zapísané tagy. 
Tag jednoducho pridáte k profilu v záložke Plánovanie jeho naskenovaním.
Pri ďalšom naskenovaní tagu dôjde k prepnutiu profilu.
 
Profil umožňuje pridať zoznam aplikácií, ktoré sa majú po aktivácii profilu spustiť.
Je dôležité mať na pamäti, že počet aplikácií není obmedzený a z tohto dôvodu môže dôjsť nesprávnym
nastavením k ukončeniu už spustených aplikácií pre nedostatok pamäte alebo spomaleniu systému.